z20229719Q,Memy-po-meczu-Polska---Irlandia-Polnocna