REGULAMIN
organizacji treningu piłkarskiego
 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższych pojęć:
– Usługodawca – szkółka piłkarska Soccer College, prowadzona przez firmę Sport4Health
– Organizator treningu – Szkółka Piłkarska Soccer College oraz wszystkie podmioty działające w imieniu lub/i na rzecz Szkółki Piłkarskiej Soccer College
– Podopieczny – dziecko w wieku do 16 lat, którego Opiekun deklaruje chęć udziału w treningu;
– Opiekun – rodzic lub inny podmiot upoważniony na podstawie ustawy do działania w imieniu i na rzecz Podopiecznego;
– Abonament – opłata miesięczna za usługę;
– Strony – Szkółka Piłkarska Soccer College, Podopieczny, Opiekun;
– Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego przez Szkółkę Piłkarską Soccer College, warunki uczestnictwa w treningu Podopiecznych oraz obowiązki Stron.
 2. Podstawą świadczenia usług pomiędzy stronami stanowi przyjęta przez Szkółkę Piłkarską Soccer College Deklaracja złożona przez Opiekuna Podopiecznego. Odmowę przyjęcia Deklaracji Soccer College przekaże Opiekunowi bezzwłocznie.
 3. Szkółka piłkarska Soccer College prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci      w wieku do 14-ego roku życia.
 4. Szkółka Piłkarska Soccer College organizuje treningi przy pomocy osób trzecich, na co Opiekun wyraża zgodę.
 5. Szkółka Piłkarska Soccer College zobowiązuje się do organizacji treningów z określoną w Deklaracji Uczestnictwa częstotliwością dochowując przy tym należytej staranności.
 6. Szkółka Piłkarska Soccer College zapewnia w własnym zakresie pełną organizację treningów, w szczególności zawiera umowy z osobami trzecimi.
 7. Wysokość oraz termin zapłaty wynagrodzenia Szkółki Piłkarskiej Soccer College ustalone zostają w Deklaracji Uczestnictwa zawartej między Szkółką Piłkarską Soccer College a Opiekunem.
 8.  Wypadek losowy i czynniki zewnętrzne mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie poinformowany przez Organizatora  drogą mailową oraz przez stronę www.soccercollege.pl , najpóźniej na 4 godziny przed treningiem.
 9.  Opiekun ma prawo do zmiany grupy Podopiecznego po uzgodnieniu z trenerem grupy.
 10.  Opiekun może zrezygnować z udziału Podopiecznego w zajęciach w każdym czasie. Rezygnacja z udziału winna zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail). Rezygnacja prowadzi do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 11.  Szkółka Piłkarska Soccer może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnego powodu, a w szczególności w przypadku zaległości w opłatach za dany okres rozliczeniowy.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SOCCER COLLEGE

DEKLARACJA SOCCER COLLEGE

REGULAMIN SOCCER COLLEGE