REGULAMIN

obowiązuje od 01.09.2012 r.

 1. Soccer College prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku do 14-ego roku życia.
 2. Soccer College zobowiązuje się do prowadzenia treningów z ustaloną częstotliwością dochowując przy tym najwyższej staranności.
 3. Cena oraz termin zapłaty ustalone są w Deklaracji Uczestnictwa zawartej między Soccer College a Opiekunem, z zachowaniem generalnej zasady, że na 15-ty dzień danego miesiąca opłata za miesiąc poprzedni jest uregulowana .
 4. Soccer College zastrzega sobie możliwość udzielenia rabatów na treningi według własnego uznania.
 5. W razie braku zapłaty za treningi naliczone zostaną odsetki ustawowe do dnia zapłaty.
 6. W razie wypadków losowych Soccer College zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie poinformowany telefonicznie (sms) lub mailem, najpóźniej na 6 godzin przed treningiem.
 7. Opiekun ma prawo do zmiany grupy swojego dziecka po wyrażeniu zgody przez Soccer College.
 8. Opiekun zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, w tym przede wszystkim informacji o stanie zdrowia dziecka i ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w treningach piłkarskich.
 9. Za ewentualne szkody związane z nieodpowiednim zachowaniem podopiecznego na treningach piłkarskich odpowiada Opiekun dziecka.
 10. Uczestnicy w czasie zajęć podlegają ubezpieczeniu, którego koszty pokrywają Opiekunowie.
 11. Ustalona opłata miesięczna, za uczestnictwo w zajęciach, może być rozliczana indywidualnie za każdy odbyty trening (w przypadku kiedy Uczestnik z różnych przyczyn nie mógł uczestniczyć we wszystkich zajęciach w danym miesiącu), a jej wysokość będzie obliczana proporcjonalnie, przy czym stawka za każdą jednostkę treningową będzie wyższa o 28% od opłaty normalnej (np. dla stawki m-cznej 50 zł. opłata normalna za jedną jednostkę treningową wyniesie 6,25 zł., a stawka indywidualna wyniesie 8,00 zł.).
 12. Wszelkie istniejące zaległości w opłatach, za uczestnictwo w zajęciach, powstałe do dnia 31.08.2012r. Opiekunowie są zobowiązani do uregulowania w terminie dwóch miesięcy tj. do dnia 31.10.2012r., niezależnie od opłat bieżących.
  REGULAMIN SOCCER COLLEGE DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ W FORMIE PLIKU W ZAKŁADCE
  SOCCER COLLEGE/DOŁĄCZ DO NAS.